Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania z Kupującym Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

Kupujący – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.agakirchner.com/pl/sklep

Umowa zawarta na odległość – umowa w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Zamówienie – oświadczenie woli składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

Adres e-mail Sprzedawcy: againamerica.info@gmail.com

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 3. włączona obsługa plików cookies

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Kupującego na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkt.
 4. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu: wysyłka pocztą e-mail.
 2. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności: Płatności elektroniczne.
  Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia i linkiem do pobrania zakupionego Produktu.
 3. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 4. Czas na pobranie zakupionych Produktów wynosi 24 godziny, a limit pobrań to 10. Po tym czasie lub po przekroczeniu limitu produkt nie będzie mógł zostać pobrany.
 5. Kupujący jest obowiązany do opłacenia Produktu w ciągu 3 dni. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane.

§ 8

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupujących zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupujących Sklepu internetowego mogą być wybrane podmioty obsługujące płatności w Sklepie internetowym.

4. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.